Interne Klachten Procedure (IKP)

Vooraf

Binnen MYJOOST is Joost Bon verantwoordelijk voor de afhandeling van klachten, verder in dit document te noemen ‘de klachtverantwoordelijke’.

Onder klacht wordt verstaan een melding van een klant die niet het karakter heeft van een snel te verhelpen misverstand of een gebrek aan informatie en waarvan het duidelijk is dat dit meer aandacht verdient. Om te zorgen dat een en ander ook als klacht wordt geregistreerd, wordt verzocht om klachten in ieder geval ook schriftelijk of via e-mail in te dienen bij MYJOOST, via e-mailadres joost@myjoost.nl of adres Kalfjeslaan 45, 1181 BN te Amstelveen.

Procedure

Zodra een klacht is ontvangen door MYJOOST wordt een klachtdossier gemaakt met in ieder geval de volgende elementen:

  • De NAW-gegevens van de klager, inclusief e-mailadres
  • De indieningsdatum van de klacht
  • Een omschrijving van de klacht

Een klager heeft te allen tijde inzage in de in het klachtdossier.

Het klachtdossier wordt tijdens het doorlopen van de klachtenprocedure aangevuld met de volgende elementen:

  • De datum en de wijze van afhandeling van de klacht
  • De gevoerde correspondentie met betrekking tot de klacht
  • De status van de klacht (in behandeling/afgehandeld)

Na ontvangst van een klacht, bevestigt de klachtverantwoordelijke de klager schriftelijk dat de klacht in behandeling is genomen en dat hij binnen zes weken na indiening van de klacht een reactie ontvangt via e-mail. Dit antwoord bevat in ieder geval een standpunt ten aanzien van de klacht. Dit wordt vastgelegd in het klachtdossier.

Mocht de klant niet tevreden zijn over het standpunt ten aanzien van de klacht en het geschil is blijvend, dan kan hij/zij terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening nadat de interne klachtenprocedure van MYJOOST doorlopen is.

Klachtendossier worden bewaard gedurende een periode van ten minste 1 jaar nadat de klacht door MYJOOST is afgehandeld.